Menu
Status projektu BioRuck-Tech
1. Basic principles observed
2. Technology concept formulated
3. Experimental proof of concept
4. Technology validated in lab
5. Technology validated in relevant environment
6. Technology demonstrated in relevant environment
7. System prototype demonstration in operational environment
8. System complete and qualified
9. Actual system proven in operational environment

Projekt

BioRuck-Tech

BioRuck to inteligentny sposób podawania leku np. przeciwnowotworowego z minimalizowaniem skutków ubocznych, a z maksymalizacją efektu terapeutycznego.

Cel projektu

Celem projektu jest „zapakowanie” produktu leczniczego w BioRuck, dzięki któremu podawany jest bezpośrednio do miejsca przeznaczenia np. do guza, który nie jest operacyjny. BioRuck stopniowo uwalnia produkt leczniczy wykorzystując specyficzną reakcję biochemiczną, przez taki czas jaki jest potrzebny, dzięki czemu nie działa toksycznie w całym organizmie, a w miejscu, w którym został podany. Projekt skupia się na opracowaniu nowego sposobu syntezy termoczułego inteligentnego polimeru triblokowego PLGA-PEG-PLGA, a następnie opracowaniu sposobu zamykania leku i podawania go do miejsca przeznaczenia.

Aktualny etap projektu:

BioRuck testowany jest jako nośnik pochodnych kamptotecyny w badanich in vitro stosując dwie linie glejaka wielopostaciowego T98G, U87MG oraz linię komórek zdrowych SVG. Aktualnie dobiegają końca badania in vitro, po których rozpocznie się faza badań przedklinicznych.

Nowotwory:

Nowotwory są jedną z przyczyn wzrastającej liczby zgonów na świecie. Zgodnie z danymi GUS oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, liczba zachorowań od 1990 r. sukcesywnie wzrasta w Polsce. Szacuje się, że w 2025 r. liczba zachorowań w naszym kraju przekroczy wartość 185 tys. rocznie. Pierwotne guzy mózgu stanowią niejednorodną grupę nowotworów. Co roku w Polsce stwierdza się ponad 2500 nowych przypadków pierwotnych guzów mózgu, z których około połowę stanowią nowotwory wywodzące się z komórek glejowych. Z punktu widzenia klinicznego ważny jest fakt, że nowotwory te wykazują rozproszony, naciekający wzrost, przez co radykalna resekcja jest zazwyczaj niemożliwa, zaś leczenie uzupełniające w postaci radioterapii — nieskuteczne.

Standardy opieki:

Standardem opieki w przypadku glejaków wysokiego stopnia (high grade glioma) jest resekcja możliwie jak największej ilości guza przy zachowaniu funkcji neurologicznych. Następnie leczenie równoczesne przy użyciu radioterapii i temozolomidu (TMZ). Poza TMZ podawanym doustnie, Agencja Żywności i Leków zatwierdziła 4 leki do leczenia gelajków wysokiego stopnia. Są to: Lomustyna (doustnie), Karmustyna (dożylnie), Karmustyna (implant) i Bewacyzumab (dożylnie). Pięcioletnia przeżywalność dla złośliwych nowotworów mózgu wzrosła w latach 1975-1977 i 2009-2015 z 23% do 36%. Jednakże, w tym samym czasie 5- letnia przeżywalność glejaka wielopostaciowego wzrosła nieznacznie z 4% do 7%. Stąd istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych terapii, w tym skuteczniejszych i bardziej selektywnych nowych związków o ograniczonych działaniach niepożądanych.

Walka z nowotworami:

Jednym ze sposobów efektywnej „walki” z nowotworami mózgu, w tym w szczególności z glejakami wielopostaciowymi, jest celowane podawanie leku cytotoksycznego oraz utrzymywanie jego stężenia przez długi czas w okolicy miejsca chorobowo zmienionego bez wpływu na komórki zdrowe. Główną barierą w dostarczaniu chemioterapeutyków do guzów mózgu stanowi bariera krew-mózg. Między komórkami śródbłonka występują ścisłe połączenia, które pozwalają na przechodzenie między komórkami tylko wybranych rodzajów substancji. Selektywny transport związków z krwi do płynu mózgowo-rdzeniowego odbywa się za pomocą dyfuzji lub transportu aktywnego. Szacuje się, że około 98% małych cząsteczek i prawie wszystkie duże cząsteczki, takie jak białka rekombinowane lub leki oparte na genach nie są w stanie przekroczyć bariery krew-mózg. Jedną z metod ominięcia bariery krew-mózg jest zastosowanie odpowiedniej drogi podania chemioterapeutyków.

Walka z nowotworami:

Obecnie obiecującą metodą wprowadzania leków przeciwnowotworowych do mózgu jest bezpośrednia iniekcja przez kaniule, pod obserwacją MR w czasie rzeczywistym. Kolejną formą podania, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest podanie donosowe, która zapewnia większa biodostępność dzięki unikaniu metabolizmu przejścia przez wątrobę i zmniejszeniu akumulacji w pozostałych organach. W celu ograniczenia częstości iniekcji i zwiększenia komfortu pacjenta istnieje konieczność opracowania takich formulacji, które umożliwią utrzymywanie się stężenia terapeutycznego leku w mózgu przez długi okres czasu, przy jednoczesnej minimalnej toksyczności dla komórek prawidłowych mózgu. Badania naukowe wskazują, że postacie liposomalne oraz zamykanie substancji aktywnej w żelach polimerowych są bardzo dobrymi sposobami wprowadzania substancji przeciwnowotworowych do mózgu.

Postacie liposomalne:

Postacie liposomalne charakteryzują się niską toksycznością w stosunku do komórek zdrowych, długim okresem półtrwania oraz efektywnym wnikaniem do wnętrza guza, bez względu na jego rozmiar i stadium rozwoju. W przypadku postaci polimerowych można osiągnąć efekt kontrolowanego rozpadu polimeru, wykorzystując charakterystyczne dla komórek nowotworowych reakcje biochemiczne np. efekt Warburga (glikoliza tlenowa). Nanonośniki polimerowe są biodegradowalnymi i biokompatybilnymi systemami dostarczania leków. Wykorzystanie polimerów o różnorodnych właściwościach i stosunkach a także możliwość funkcjonalizacji powierzchni w prosty sposób sprawiają, że kinetyka uwalniania chemioterapeutyków może być w łatwy sposób kontrolowana. Opracowanie tego rodzaju formulacji jest niezwykle istotne, gdyż umożliwi relatywnie szybkie przygotowanie efektywniejszych leków przeciwnowotworowych, mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu złośliwych guzów mózgu z minimalizowaniem skutków ubocznych i maksymalizowaniem szansy przeżycia pacjenta.

Wróć do listy projektów

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO