Menu
Wróć do listy artykułów

Jednoczesne hamowanie kinazy tyrozynowej BCR-ABL1 i kinazy serynowo/treoninowej PAK1/2

Autor: Arkadiusz Opublikowano: 01.04.2024

Jednoczesne hamowanie kinazy tyrozynowej BCR-ABL1 i kinazy serynowo/treoninowej PAK1/2 wywiera synergiczny efekt przeciwko komórkom przewlekłej białaczki szpikowej.

Inhibitoryki kinazy tyrozynowej (TKI) zrewolucjonizowały leczenie przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej (CML-CP). Jednakże, mało prawdopodobne jest, aby mogły one całkowicie „wyleczyć” chorobę. Może to być spowodowane tym, że niektóre podpopulacje komórek CML-CP, takie jak komórki macierzyste i progenitorowe, są odporne na chemioterapię, nawet na nową generację TKI. Dlatego też ważne jest poszukiwanie nowych metod leczenia w celu poprawy wyników terapeutycznych. Wcześniej wykazaliśmy, że klasy I kinaz serynowo/treoninowych związane z p21 (PAKs) pozostawały aktywne w komórkach macierzystych i wczesnych komórkach progenitorowych CML-CP leczonych TKI oraz w komórkach CML-CP, które nie były wcześniej leczone TKI.

W niniejszym badaniu mieliśmy na celu określenie, czy jednoczesne hamowanie onkogennej kinazy tyrozynowej BCR-ABL1 oraz kinazy serynowo/treoninowej PAK1/2 wywiera lepszy efekt przeciwko CML niż pojedyncze leczenie.

Białaczka szpikowa:

Przewlekła białaczka szpikowa (CML) to klonalne zaburzenie mieloproliferacyjne, które wynika z rekombinacji chromosomów t(9;22)(q34;q11), prowadzącej do powstania onkogennej fuzji genów BCR-ABL1. Białaczka szpikowa jest spowodowana przez nadmierną aktywność kinazy tyrozynowej oraz jej aktywacja odpowiada za dezregulację różnych szlaków sygnałowych kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania komórek macierzystych hematopoetycznych (HSCs). Przewlekła białaczka szpikowa w fazie przewlekłej (CML-CP) jest chorobą pochodzącą od komórek macierzystych białaczki (LSC), ale dezregulacja pochodzących od LSC komórek progenitorowych (LPCs) prowadzi do manifestacji choroby. CML-CP może prowadzić do bardziej zaawansowanych i trudniejszych do leczenia faz, takich jak faza przyspieszona (CML-AP) oraz bardzo agresywna faza blastyczna (CML-BP). Większość pacjentów z CML-CP jest leczona inhibitorami kinazy tyrozynowej pierwszej lub drugiej generacji (TKIs), które indukują pełną odpowiedź cytogenetyczną (CCR) lub pełną odpowiedź molekularną (CMR) odpowiednio w 60-70% oraz tylko 8% przypadków.

Cel badania:

Rodzina kinaz serynowo/treoninowych PAK składa się z dwóch grup: PAK1–3 i PAK4–6. Obie grupy wykazują znaczną homologię, ale różnią się mechanizmami aktywacji. W tej pracy mieliśmy na celu ocenę, czy zablokowanie aktywności PAK1 i/lub PAK2 zwiększyło efekt przeciwbiałaczkowy imatynibu (IM).

Wynik badania:

Analiza cytotrometryczna wykazała, że procent komórek z depolaryzowaną błoną mitochondrialną stopniowo wzrastał po leczeniu lekami indywidualnie. Leczenie kombinacyjne spowodowało większą utratę MMP we wszystkich ocenianych liniach komórkowych w porównaniu z leczeniem pojedynczym. W obu liniach komórkowych leczenie kombinacyjne prowadziło do utraty MMP w około 60% populacji komórkowej, podczas gdy komórki leczone samodzielnie IM wykazywały utratę MMP w około 30% i 47% populacji komórkowej linii komórkowej K562 i KCL-22.

Wnioski:

Postawiliśmy hipotezę, że PAK może być dobrym celem leczenia CML. Ponadto, potrzebne są nowe podejścia terapeutyczne, ponieważ pacjenci rozwijają oporność na istniejące TKI, wykazują słabą odpowiedź na leczenie, mogą doświadczać potencjalnej toksyczności, a także ze względu na potencjalne wycofanie istniejącej terapii TKI w przypadku pacjentów leczonych długoterminowo. Ponieważ PAK1 i PAK2 są wyrażane w komórkach hematopoetycznych, a PAK3, trzecia izoforma należąca do kinaz grupy I PAK, jest głównie wyrażana w mózgu, skupiliśmy się na PAK1 i PAK2.

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO